11.4.2020

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ VŠEM FARNÍKŮM A PŘÁTELŮM

Drazí farníci a přátelé.
V této svým způsobem zvláštní době bych vám chtěl popřát nepomíjející radost ze Zmrtvýchvstání našeho Spasitel Ježíše Krista. Právě současná situace nám může mnohem více pomoci si uvědomit, kdo je Pánem a Králem stvoření a celého dění a kdo má vše v rukou ať se již děje cokoliv. On ŽIJE a KRALUJE i kdyby se vše kolem nás zhroutilo a zdánlivě končilo a nemělo smysl, v NĚM je jediný a pravý smysl všeho, protože On je ŽIVOT a tento ŽIVOT je SVĚTLEM lidí (srv. Jan 1).
Přeji vám, aby jste i v této době mohly pocítit a zažít jeho blízkost a jistotu v jeho vítězství, které nás přesvědčuje abychom nezoufali a nebyli skleslí nad našimi chybami, ale s nadějí v NĚHO vždy znovu povstali a šli dále za ním. On je ten, který nám pomáhá překonat pokušení beznaděje a zoufání, protože v něm vidíme, že vše má smysl a to i naše slabosti a pády. Neboť ze tmy hrobu zazářilo Světlo, které nám pomáhá vidět jedinou a dokonalou pravdu, ze které a pro kterou se vyplatí dát svůj život, aby v ní každý člověk život nalezl:
„Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 1, 5).
Ať radost z naděje na život věčný, který nám dnešní noci daruje náš Pán vás znovu osvítí a posílí na cestě za ním, který je naším Pánem a Králem na věky.
Ujišťuji vás svou každodenní modlitbou za vaši ochranu od všech nástrah jak lidských, tak i duchovních a vyprošuji hojnost milostí i potřebné fyzické síly pro nastávající období.
Žehná P. Vít Uher, farář