ThLic. Vít Uher ThD

ThLic. Vít Uher ThD

farář farnosti